8/25/2012

کاشکی ...کاشکی ...قضاوتی...قضاوتی ..قضاوتی در کار...در کار نبود

یک دادخواست
. یک کیفرخواست تنظیم کرده‌م علیهِ...علیهِ ...همه چیز
همه چیز توی زندگی‌م
کجاست اون قاضیِ با انصاف؟

No comments:

Post a Comment