8/25/2012

راستی از سوار بطری شدن برای‌تان گفته‌ام؟ من مثل ماهی عرق می‌خورم . نه، مثل ماهی نه، ماهی‌ها که عرق نمی‌خورند ، آن‌ها نفس کشیدن‌شان از آن راه است . مثل آدمی زن‌مُرده می‌نوشم؟ آدمی شیرین‌عقل و بی خیال و یلخی ، که طی سال‌ها پس رفته و آن مختصر عقلی هم که داشته از دست داده ، آشفته و بدحال محتاج دلداری است و دنیای بی‌خبری مستی فرجه‌ای برای فراموشی در اختیارش می‌گذارد . اگر مواد مخدر داشتم ، استفاده می‌کردم ، اما ندارم و نمی‌دانم اگر مصرف کنم چه حالی به من دست می‌دهد؟
دریا - جان بنویل - مترجم : اسدالله امرایی

No comments:

Post a Comment