4/21/2014

دیگه انگار مخاطب ندارم.

جای یه پست عاشقانه را برام خالی بذار
بذار حس کنم هنوز زنده م و نفس میکشم

3 comments: