4/15/2014

چه فایده وقتی که باید باشی نیستی و همه اون وقتایی که لازم نبود،بودی?

No comments:

Post a Comment