4/12/2014

مخاطب:دامن نقاشی

نشستم چت های قدیم میخوانم.
چه بامزه بودیم.
گاهی چقدر با خودم مهربان میشوم.

No comments:

Post a Comment