7/07/2013

خوشبختانه من هنوز به " تو " فکر میکنم.
این یعنی هنوز زنده
هنوز اتفاقِ تاره

No comments:

Post a Comment