7/18/2013

وقتی یکیو دوست داری باید همونجوری بپذیریش
قهرمان داستانمو همینجوری میپذیرم.


متاسفانه جدیدا هرکاری میکنم ققط چک میدن.پول نقد نمیدن و برای اولین بار
تو زندگیم گیر کردم.

قهرمانم خسته نیست.قهرمان پرست خسته است.

No comments:

Post a Comment