7/06/2013

من به همت خیانت می‌کنم و از آن نمی‌گذرم.
دیروز جایی بودمُ از کَسی پرسیدم خب کیا هستن؟ و اون گفت : اونی که تو میخوای نیومده.
خوشحال برگشتم تو ماشین که چه خوب تشخیص میدن اونی که من میخوام کیه. خودم قدِ تشخیصم کوتاه شده متاسفانه.
بعد از این همه وقت سرِ کلاسِ درس رفتن می‌تونه وحشتنام باشه حتی.

No comments:

Post a Comment