12/08/2012

تحمل تغییر ندارم.
حوصله‌ی توضیح ندارم.
کاش شاعر بودم
شاعر اگر بودم ، حالم را که می‌سرودم ،فرقی نمی‌کرد همه فکر کنند راست است یا دروغ ،شعر می‌خواندند فقط.
 
پ.ن:کُلاه و جوراب و کفشِ بنفش

No comments:

Post a Comment