12/10/2012

پس این‌جا برای چیست؟ به چه کار می‌آید؟ اگر نباید دلم را ، حرفم را این‌جا بنویسم ، پس کجا؟ کِی؟ پیشِ چه کَسی؟ 
چقدر که آدم باید سانسور شود؟سانسور کند؟ حتی حس‌ش را ؟
بنویسم
بگذارم تو داکیومنت یا دفتر خاطراتم؟ پس آن‌ها که باید بخوانند چه؟ اگر به آن‌ها فقط حس‌م را بگویم که همه چیز می‌شود مستقیم.پس در لفافه حرف زدن ؟ به در گفتن و دیوار شنبدن چه؟
چه درگیرم؟
نه ، شما خوبید.من درگیر اصلا.

No comments:

Post a Comment