9/30/2012

الان دیگه توام بیای تو آینه نگام کنی ؛ نه از چشمام می‌شناسی‌م ، نه از چالِ لپم وقتی می‌خندم.