8/15/2012

هرروز میپرسم ازش:چهارده فروردین اون سال کجا بودی؟هرروز میگه:یاد ندارم چیزیو!

اتفاق های سه_هیچ تو زندگی من زیاد رخ داده شاید دلیلش اینه که من زود سه_هیچ میشم.

No comments:

Post a Comment