7/17/2012

یکی رو باس بشناسیم که خواب بفروشه ، انواع و اقسام خواب‌ها ، خوابِ خرگوشی، خوابِ دمِ صبح، خوابِ شب ، خوابِ بعدازظهر، خوابِ اصحاب کهف حتی!
اون‌وقت من می‌دوییدم ، یه خوابِ اصحاب کهف می‌خریدم ،  می‌خوابیدم تا همون سیصد و چند سال ،بعد که بیدار می‌شدم حتی جای مشرق و مغرب‌م عوض می‌شد.اون‌وقت تا همیشه می‌خندیدم، تو باورت می‌شه من تا همیشه بخندم؟

No comments:

Post a Comment