7/17/2012

گذشتم از او به خیره‌سری ...
می‌تونم ساعت‌ها راجع به همین بنویسم ، اما چه فایده؟ وقتی گذشتی ، دیگه گذشتی 
و چه فرق می‌کنه این گذشتن از کی باشه؟
یه جایی تو زندگی نباید بذاری بری اما می‌ری ، تا ابد حسرت‌ش رو می‌خوری
یه جایی تو زندگی باید بری و نمی‌ری
چقدر قدِ تشخیص‌هامون کوتاه شده
چقدر کوتاه شده

No comments:

Post a Comment