6/19/2012

در من یک کشیش زندگی می کند .
که هر چند وقت یک بار اجازه می دهدعروس و داماد هم را ببوسند .