4/30/2012

یکی م بود وقتی در حال رانندگی چِت می کرد ؛ نگاه مینداخت بغل دستی ش ، میگفت : اگه نمیتونی ، من بشینم .