4/30/2012

فکر کنم این اولین بار بود که تو بعد از من سیگارت رو خاموش کردی.

No comments:

Post a Comment