4/29/2012

می دونی الان میتونم برا کدوم لحظه بمیرم؟
همون لحظه که سیگار روشن می کنم و تو خیلی آروم می گیریش ازم و من با غُرغُر یه نخ دیگه روشن می کنم و می کشم .

No comments:

Post a Comment