4/29/2012

من یک اتفاق بودم برای تو
که خیلی پیش ترها افتاده بودم .

No comments:

Post a Comment