4/28/2012

همون روز که رفتی
باید سینه خیزم که شده می افتادم دنبالت ،
تا برت نمی گردوندم
 بلند نمی شدم از جام
بعد اون روز
دیگه هیچی دست خودمون نبود .

No comments:

Post a Comment