4/28/2012

من مصداق بارز
" کاه از خودت نیست ، کاهدون که از خودته "
هستم .

No comments:

Post a Comment