4/27/2012

بالاخره یه وقتی شد که چمدونم رو جمع کردم و
ساعت چهار بعدازظهر که نه ،
اما زدم بیرون و رفتم به سمت جنوب ؛
رو یه کاغذ نوشتم :
اینجا بودیم ، نبودید"
ماندیم ، نیامدید
"رفتیم ، برگردید
چسبوندمش جلوی آیینه کوچیک اتاقم و 
رفتم.

No comments:

Post a Comment