11/08/2011


امشب هیچ صدایی سیاه پوشم نخواهد کرد...


عباس صفاری

No comments:

Post a Comment