4/24/2013

نیازِ این‌روزها؟ جونِ رانندگی، جاده مشهد، ترانه‌ی کوچ با صدایِ شماعی‌زاده و حمیرا.
ندارمش، اما می‌خوامش واقعی

1 comment: