4/13/2013

آقا هرکی هرچی گفته غلط کرده.
بیا روبه‌رو کن اگه راست می‌گی.
دیالوگ آشنا اما کاربردی

1 comment: