11/19/2012

ما انگار خواب بودیم شما اومدین
ما انگار خوابیم شما می‌رین
ما رو کلا خواب فرض کن شما!

No comments:

Post a Comment