11/17/2012

امروز که رفتم خونه ، مامان درِ چمدون‌شو باز کرد و یه پیراهنِ بنفش با گلای رنگی داد بهم.گفت این مالِ وقتیه که تو دنیا اومده بودی.پیراهن هم‌سنِ من بود.با آستینای گشاد که سرآستیناش پُف داشت. خیلی کلاسیک‌طور و خوب حتی.
پوشیدمش با جوراب‌شلواریِ کلفت ، با یه روسریِ بنفش که اونم از تهِ چمدون درآورده بود.خیلی خوب و عالی برگشتم تهران.

No comments:

Post a Comment