10/23/2012

این پُست باید حذف می‌شد.
برایِ خاطرِ باکِ بنزینِ پُر و خالی شاید حتی.
خوب نیستم.