7/14/2012

انقدر خشمگین‌م از زمین و زمان و دنیا و مامان و رفیق و بچه و هرچی دارم و ندارم که دلم می‌خواد برای مدتِ طولانی برم یه قبرستونی و هیچ‌کس نه خبری ازم داشته باشه ، نه از هیچ‌کس خبری داشته باشم.