7/15/2012

یه اتفاقِ خوب
که باور کنم زنده‌م و نفس می‌کشم
در همین حد