7/15/2012

چقدر اين دختر بچه‌ها‌ی ده سال تا پونزده سالي كه سعي مي‌كنن شبيه مامانشون بخندن,حرف بزنن,اخم كنن,ناز كنن,عصباني بشن,راه برن....شيرينن.

چقدر يكشنبه‌ها كشدار و يكنواخت‌ن,
اين‌بار اول‌ شخص خسته‌ست.خيلي خسته.