6/26/2012

یه وقتی‌م من و خانوم هایده و امام رضا با هم یه عهدی می‌بندیم تهِ  همت .