6/11/2012

فعل معكوس هميشه جواب ميده,
تو همه چي,
داده كه ميگم.

No comments:

Post a Comment