5/01/2012

حس " خانوم آرنو" مه تو کتاب تربیت احساست از گوستاو فلوبر . حس می کنم من یک " خانوم آرنو" ی به باد رفته ی دیگه م ، این بار تو ایران که هیچ " فردریک" ی براش در کار نیست شاید .

No comments:

Post a Comment