3/27/2012

تو فقط اگه بخواي ميتوني
ساعتا رو به عقب برگردون

نميشه زمين خورد گريه نكرد
به دادم برس بهترين نارفيق

No comments:

Post a Comment