3/26/2012

از كوه مي آيي پايين , بالا هوا سرد است.هيزم از پايين برايت بار مي زنند
,مي آورند بالا , دو روز اين پايين مي ماني و باز مي خواهي دور شوي از
دنيا , از كثافت و دورويي , از بيماري ها , توي برف ها , با چراغ نفتي ,
دور از تكنولوژي , ستاره ها توي مشتت , آدم ها دور , بر ميگردي , آذوقه
مي بري , باز هم بي خبري , همان بالا فوت مي كني به هرچه داشتي و نداشتي
, داري و نداري.

No comments:

Post a Comment