11/25/2011

آدم هایی که اختیار هیچ چبزشان دست خودشان نیست


عرق رو باس با شیشه سر کشید

No comments:

Post a Comment