10/05/2011

من از قانع شدن به کم می ترسم
و همه را کمتر از تو می بینم

No comments:

Post a Comment