7/14/2010

دست کوچولو ، پا کوچولو ، سعی می کنم صورتت را تصور کنم! شبیه کداممان شدی؟رنگ چشم هایت ، به رنگ چشم های من است؟همان قدر سبز به دنیا نگاه می کنی که چشم های من نگاه می کند؟دست کوچولو ، پا کوچولو ، از کجا پیدایت شد؟از کجا سَرَک کشیدی توی زندگیِ من؟بغضی برای کدام لحظه ی زندگی ام ؟ توی دلم را خالی کرده ای! یک چیزی مثل چای داغ از قفسه ی سینه ام سُر می خورد پایین.دست کوچولو ، پا کوچولو جایی برای تو اینجا نیست.نیا

2 comments: