4/02/2013

چطور میشه وقتی دلت ضعف میره برا کَسی ، همون لحظه بیزار هم باشی ؟ و وقتی بیزاری از کَسی،  همون وقت دلت ضعف بره براش؟؟تو این حال دست و پا میزنم.

No comments:

Post a Comment