3/06/2013

وِراکروز خوب است.ماشینِ خوبی‌ست.امروز بعد از سال‌ها حس کردم اتفاقا بورژوا بودن خوب است و خجالت ندارد.چیزی که همیشه بابت‌ش در عذاب بودم
بینِ خاطراتت با یک آدمِ مشخص یک‌هو برمی‌خوری با آدمی دیگرکه سهیم بوده درخیلی‌هاشان ، فقط کمرنگ بوده ، یا خودش خواسته کمرنگ باشد، یا تو ندیدی‌ش. پررنگ‌ها ، کم‌رنگ می‌شوند و کم‌رنگ‌ها، پُررنگ.حسِ خوبی‌ست.باید برای‌تان پیش بیاید تا بفهمید الانِ من را. روزهایم که فقط با کار پُر می‌شوند و مَزمَزه کردنِ خاطراتِ کم‌رنگ که پُررنگ‌شان می‌کنم. من بهار نیامده ، پُرازسبزم.

No comments:

Post a Comment