9/20/2012

این‌که آدم هیچ دوستی ، دقیقن هیچ دوستی نداشته باشد ، چه شکلی می‌شود؟ شبیهِ من؟ با موهای از دو طرف بافته شده و ماتیکِ کج و معوج و موزاییک‌هایِ حیاط؟دلم گرفته‌ست و حتی ایوانی نداریم که بروم رویش  ، چند روز‌ست که یک کلمه هم  با کَسی حرف نزده‌م که صدایِ خودم یادم بیاید؟ حتی یادم نمی‌آید از کجا باختم و سرچه؟
وقتی آدم هیچ‌چیز برایِ باختن نداشته باشد ؛ چه‌ش را می‌بازد؟ کاش همان را ببازم و تمام .

No comments:

Post a Comment