7/13/2012

دیگه وقتشه پاشم بیام دستتو بگیرم و بنشونمت کنار خودمُ درست حسابی باهات زندگی کنم.
این خونه دیگه خونه نمیشه ، این وضع دیگه وضع نمیشه،این زندگی دیگه زندگی نمیشه.
من و تو کجا موندیم که هیچ‌وقت ، وقتِ برگشتمون نمیشه؟

No comments:

Post a Comment