2/14/2012

و خداوند لب های تو را آفرید تا من عمری حیران و سرگردان لب های بی قرار و ردیف دندان های مرتب و سفیدت شوم .

No comments:

Post a Comment