2/11/2012

یکی باید باشه که به خاطرت قدمای بزرگ برداره
که فکر کنی حاضره برات هر کاری کنه
که نفس بکشی 
بگی : همینه ، اینه
این

No comments:

Post a Comment