9/24/2010

کدام طرف ایستاده ای؟
زیر پایم را به انتهای خطی دوخته اند
که نیایم ؟ می آیم!

1 comment: