3/02/2010

و تو هر شب به خواب پا می نهی
نگاه می کنی
می بینمت
هرچند که مادرزاد شب کورم

4 comments: