9/07/2009

الو
جسارت نشود
بچه انگار تنش می خارد

دیرینگ دیرینگ
پسرت بوی ادب نشنیده
-دخترت هیچ متلک نشنیده
پسرت باز جسارت کرده
دخترم را دوباره اذیت کرده

دنگ دنگ
خدا بیامرز
همین دیروز بود
دخترک را دیدی؟
مُرد

1 comment:

  1. . حال و هوای شعر هات رو دوست دارم

    ReplyDelete